ABOUT ILAD
 

İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi 2017 de

13-14 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Bourdieu Sempozyumlarının dördüncüsüne, Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı bölümü ev sahipliği yapıyor.

 İlki Adnan Menderes Üniversitesi’nde (Aydın), ikincisi Pamukkale Üniversitesi’nde (Denizli), üçüncüsü Akdeniz Üniversite’sinde (Antalya) yapılan Bourdieu Sempozyumlarının bir yenisi olarak planlanan bu etkinlik üzerine yapılan ön çalışmalar sonucu, bu yıl kuramcı üzerinden değil paradigma üzerinden gidilmesinin Türkiye’de üretken ve yaratıcı araştırma programlarına daha fazla katkı sağlayacağı düşüncesinden yola çıkıldı ve “I. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi” adı altında bir kongre yapılmasına karar verildi.

İlişkisel yaklaşımın Türkiye’deki sosyal bilimler alanı için ne ifade edebileceği sorunsalından yola çıkıldı. Sosyal bilimlerde ilişkisel düşünmeye ilgi duyan araştırmacıların teorik ve ampirik zorluğa karşın, I. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’yle, sosyal teori alanındaki çağdaş araştırmacıların ilişkisel kavrayışlarının Türkiye’de ele alınması kararlaştırıldı.  İilişkiselci anlayışın Türkiye sosyal bilimler alanında da yaygınlaşmasını sağlamak, teorik yeni katkılarla geliştirilmek, mevcut ve yeni keşfedilecek aksak yanlarının eleştirilmesi arzulanıyor.

İlişkisel düşünmenin araştırmacılara nasıl yardımcı olabileceğinin, ilişkiselliğin yapı ve fail gibi büyük fikirlere dair yeni kavramlaştırmalara nasıl güç katacağının “İletişim Bilimleri” alanında tartışmaya açılması düşünülüyor.

 Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Antropoloji, Tarih, Sanat, Felsefe, Dilbilim gibi temel alanlarda üretilmiş fikir ve ifade birikiminden beslenen İletişim Bilimleri, “medya ile kuşatılmış” dünyayı sadece anlamakla kalmayıp daha iyiye yönlendirmeyi amaçlar. “Kültürlerarası iletişim”, “medya çalışmaları”, “toplum ve iletişim” olmak üzere üç ana başlık altında incelenebilen İletişim Bilimleri alanının genişliği kongrede sunulacak konuların “medya, kültür ve yeni iletişim teknolojileri” olarak sınırlandırılması plarlanıyor. Bu doğrultuda  kongre, İletişim Bilimleri alanını, alan temelli açıklamalarıyla Pierre Bourdieu; İlişkisel-Realist Tarihsel Sosyolojisine bağlı olarak mekanizma temelli açıklamalarıyla Charles Tilly ve Eleştirel Realizm yaklaşımıyla Margaret Archer ile üç temel ilişkiselci üzerinden yapılan yeni kolektif yaklaşımlara ve analiz araçları üretebilen çalışmalara ulaşmayı amaçlıyor.

 Ayrıca Frederic Vandenberghe’nin “Gerçek İlişkiseldir” çalışmasından yola çıkılarak Realizm-Bourdieu bütünleşmesiyle ilgili meta-teorik boyuttaki iki ilişkiselci ekol arasındaki -yeterince- çözümlenmemiş gerilim de bu çalışmalara dahil edilmelidir.

Bu çerçevede ilişkisel sosyoloji üzerine İletişim Bilimlerini temel alan böyle bir kongrenin ulusal sosyal bilimcilerin ilgisini konuya çekme ve bu yeni yaklaşımın çıktılarını sunma misyonunu üstlenen I. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nde aşağıdaki konular etrafında çalışan araştırmacılar bir araya gelebileceklerdir: 

Medya ve İdeoloji
Medya ve İnsan Hakları
Medyanın Ekonomi Politiği
Medya Etnografisi
Medya ve Kadın
Sağlık İletişimi
Gündelik Hayat İncelemeleri
Yemek Kültür Kimlik
Göçmenlik ve Kimlik
Kent ve İletişim ya da Kente bakmak
Kadın Anlatıları
Toplumsal Göstergebilim
Televizyon Çalışmaları
İletişim Sosyolojisi
İletişim Psikolojisi
Siyasal İletişim
Yeni Medya Sosyolojisi
İletişim ve Etik
Popüler Kültür
Dijital Kültür ve İletişim
Bilgi Toplumu
Alternatif Medya
İletişim Çalışmalarında Güncel Eğilimler
Yaratıcı Endüstriler

Yukarıda sunulan temalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde kongre, iletişim alanının yanı sıra, sosyoloji, mimari, güzel sanatlar, antropoloji, tarih, iktisat, siyaset bilimi, sağlık, dilbilim ve kültürel alanlarda çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açık olduğu görülmektedir. 

Kongre 13-14 Nisan 2017 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi, Rektörlük Binası Yeşil ve Mavi salonlarda yapılacak. İki gün sürecek olan kongre, iletişim bilimleri alanında çalışan pek çok sosyal bilimcinin bir araya getirilmesini planlanıyor.

 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ


I. İLİŞKİSEL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
13-14 Nisan 2017 - Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası