ABOUT ILAD
 

Amerikalılar da medyaya güvenmiyor

Gallup ve Knight Foundation’ın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan raporun bulgularına göre Amerikalılar medyaya güvenmiyor ve bilgiye sağlıklı bir şekilde eriştiklerini düşünmüyor.

Rapor, 19 bin yetişkin Amerikalı ile yapılan anket çalışmasına dayanıyor. Araştırmanın bulgularından öne çıkan 10 başlık şu şekilde:

Rapora göre, Amerikalıların medyaya dair kanaatleri, siyasi görüşlerinden etkilenerek şekilleniyor.

1. Amerikalılara göre medya demokrasi için çok önemli bir yere sahip (%84 bunu dile getirmiş). Ancak, katılımcıların neredeyse yarısı (%44) objektif olduğunu düşündükleri bir haber kurumunun ismini veremiyor.

2. Medyaya dair görüşler, politik duruşa göre şekilleniyor. Partiden bağımsız olarak katılıcıların çoğu medyanın önemini dile getirse de, Demokratlar %54’lük bir oran ile medyaya karşı olumlu görüşlere sahipken, Cumhuriyetçiler’in %68’i medyaya karşı olumsuz görüşlere sahip.

3. Katılımcıların yarısından fazlası (%58) çok fazla haber kaynağına sahip olmanın bilgiye erişme bakımından zorluk çıkardığını düşünüyor. Dijital okur yazarlığı yüksek katılımcıların bu konuda daha olumlu oldukları dikkat çekiyor.

4. Amerikalıların büyük çoğunluğu (%73) ‘sahte haberler’den rahatsız. Katılımcıların üçte birinden azı, bir haberle karşılaştığından onun doğruluğunu teyit edebildiğini düşünüyor.

5. Neyin ‘sahte haber’ olarak görüldüğü üzerinde bir mutabakat yok. Çoğunluk doğru olmayan bir bilginin doğruymuş gibi gösterilmesinin ‘sahte haber’ olduğunda hemfikir iken; Cumhuriyetçiler’in %40’ı belli bir politik grubu olumsuz gösteren haberlerin de ‘sahte’ sayılması gerektiğini düşünüyor.

6. Kamuoyunu bilgilendirme hususunda kimin sorumlu olduğu üzerinde bir mutabakat yok. %48, bilgilendirmeyi bireylerin yapması gerektiğini savunurken; %52 bu görevin haber kurumlarında olduğunu düşünüyor.

7. Amerikalıların çoğu sosyal medyadan haberlere erişiyor; ancak %54 sosyal medyanın habere erişimin kalitesine olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyor.

8. Katılımcıların %64’ü haberleri genelde aile, arkadaşlar ve sosyal medya takipçileriyle paylaştıklarını söylüyor. Bu paylaşımı da genellikle kendileri ile benzer politik görüşlere sahip kişilerle yaptıklarını belirtiyorlar.

9. Sosyal medya platformlarının haber paylaşımları bağlamında denetlenmesi konusunda bir mutabakat yok. %49 denetlemenin gerekli olduğunu söylüyorken, %47 denetlemeye karşı.

10. Yaşlılar, gençlere nazaran medyaya daha fazla güveniyor. Benzer şekilde Demokratlar da medyaya Cumhuriyetçiler’den daha fazla güveniyor.


Bu rapor Medium’da yayımlanmış ve Orhan Şener tarafından Journo okurları için özetlenerek çevrilmiştir.