Tüzük

İLAD
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
 
I. BÖLÜM:
KURULUŞ, ÇALIŞMA İLKELERİ VE AMAÇ
Madde 1- “İletişim Araştırmaları Derneği” adıyla, merkezi İstanbul’da olan bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı İLAD’dır.
 
DERNEĞİN KURUCULARI
Madde 2- Derneğin kurucuları şunlardır:
1.     1) Mustafa Hıfzı Topuz, gazeteci, yazar, iletişim uzmanı
2.     2) Hüsamettin Ünsal, gazeteci, tanıtımcı, iletişim uzmanı
3.     3) Ferruh Doğan Akyürek, gazeteci, karikatürcü
4.     4) Alaeddin Asna, halkla ilişkiler uzmanı
5.     5) Mustafa Rasim Gürsel, TV uzmanı, gazeteci
6.     6) Ahmet Oktay Börtecene, gazeteci, yazar
7.     7) Oktay Kurtböke, gazeteci
8.     8) Aysel Aziz, iletişimci, araştırmacı
DERNEĞİN AMACI VE KONUSU VE FAALİYET ALANLARI
Madde 3- Derneğin amacı, iletişim, medya, reklamcılık, halkla ilişkiler gibi sektörlerin geliştirilmesine, ifade ve basın özgürlüğünün yerleşmesine katkıda bulunur, bu konularda yurt içinde veya yurt dışında üniversiteler, dernekler, vakıflar, sendikalar, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte veya tek başına araştırmalar yapar, yaptırır veya yapılan araştırmaları destekler.
Farklı disiplinlerdeki iletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de ve KKTC’de iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunur. Böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, nitelikli iletişimciler yetiştirilerek toplumun kendi içinde ve dünyayla iletişiminin ileri götürülmesi hedeflenmektedir.
 
Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içinde yurt dışında;
-Her türlü teknolojik gelişmeler ile sosyal ve kültürel alandaki değişimleri izlemek ve bu gelişmelerin toplum üzerindeki etkilerini gözlemlemek için araştırmalar yapar ve bu konudaki araştırmalara ortak olarak katılır veya destekler.
-Meslek ahlakı ve etik değerlerin oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur ve destekler.
 
-İLAD’ın faaliyet alanında eğitim veren kuruluşlarla işbirliği yapar, akademik çalışmaları izler ve destekler.
-Kurumlara, meslek kuruluşlarına, yayın organlarına ve benzeri kuruluşlara hizmet sunmak amacıyla özel anlaşmalarla araştırmalar yapar, yaptırır ve bunları yayınlar.
- İletişim araştırmalarını ve iletişimcileri özendirmek ve desteklemek amacıyla araştırma bursları veya özendirme ödülleri verir.
-Dokümantasyon merkezi kurar.
-Sektör ile ilgili basılı, görsel ve işitsel her türlü eser ve çalışmayı yapar ve bunları tekniğine uygun olarak yayınlar. 
Dernek amacının gerçekleştirilmesi için taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, araç-gereç satın alabilir.
 
- Dernek, iletişim eğitimi programlarını akreditasyon değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları için aşağıdaki işleri yapar:
                      i.        İletişim eğitim programlarını, kurumların başvurusu üzerine değerlendirmek, akredite eder,
                     ii.        Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütür,
                    iii.        Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirir,
                    iv.        Amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenler ve bu kapsamdaki çalışmalara destek verir,
                     v.        Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla iletişim kurar, işbirliği yapar, ortak projeler yürütür, yardımlaşır,
                    vi.        Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi işletme kurar ve işletir veya benzer amaçlı işletmelere ortak olur,
                   vii.        Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,
 
 
Madde 4- Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içinde Yönetim Kurulu’nca uygun görülen yerlerde temsilcilik açabilir, federasyonlara üye olabilir, her türlü platform ve benzeri oluşumlar içinde yer alabilir.
Yurt dışında da aynı amaçla faaliyette bulunan dernek, vakıf ve sivil toplum örgütleri ile her türlü işbirliğine gidebilir.
 
II. BÖLÜM:
 
ÜYE OLMA KOŞULLARI
Madde 5- Üye olmak ve bu niteliği sürdürmek için aşağıdaki koşulları taşımak gereklidir:
a) İletişim, medya, reklamcılık, halkla ilişkiler gibi kitle iletişimi alanlarında çalışıyor olmak, yayın yapmak ya da bu konudaki eğitim kurumlarında eğitim elemanı olmak.
b) On sekiz yaşını bitirmiş olmak,
c) Kısıtlı olmamak,
d) Terhipli cezalardan veya hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, şantaj, hileli iflas veya diğer yüz kızartıcı suçlardan mahkum ve genelde kötü şöhretli olmamak,
e) Askerlik hizmetini yapıyor olmamak,
ÜYELİĞE GİRME
Madde 6- Üye olmak isteyen aday, iki üye tarafından imzalı, fotoğraflı başvuru formunu doldurarak, yönetim kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya reddini karara bağlar. Sonuç, başvuru sahibine yazı ile duyurulur.
Madde 7- Üyeliğe kabul edilenler, kararın kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en çok 30 gün içinde aidatını yatırıp kayıtlarını yaptırmak zorundadır.
Bu süre içerisinde işlemi yaptırmayan adayların üyelikleri kendiliğinden düşer.
Üyeler işyeri ve ikametgah adresleri ile sosyal durumlarındaki değişiklikleri 30 gün içerisinde dernek genel sekreterliğine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
Bildirmezlerse, üye kayıt defterindeki bilgilerin esas alınacağını kabul etmiş sayılırlar.
 
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 8- Aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu kararı ile üyenin adı, dernek üye kayıt listesinden silinir, üyeliği sona erer:
a) Beşinci Maddede yazılı nitelikleri ve koşulları kaybetmiş olmak,
b) Aylık ödentisi ve diğer borçlarını, bir yıldan fazla bir sürede ödememiş olmak ve bunu ödemek için kendisine tanınan en az bir aylık süre içerisinde de ödememiş olmak,
c) Dernekten isteği ile ayrılmış olmak,
d) Üyeliğe kabul tarihinde, kabul kararının verilmemesini gerektiren nedenlerin varlığının sonradan belirlenmiş olması,
 
e) Üyelerin meslek etiğine aykırı eylem ve davranışları ile ilgili işlem ve kararlar, Yönetim Kurulu’nun başvurusuyla Onur Kurulu tarafından alınır.
f) Dernek üyeliğini yitirdiğine karar verilenlere, durum usulen taahhütlü postayla bildirilir. Bildirimin tarihinden başlayarak bir ay içerisinde karar aleyhine Onur Kurulu’na itiraz edilebilir.
HAKLARIN KAYBEDİLMESİ
Madde 9- Dernekten çıkarılanlarla istifa yoluyla kendileri ayrılanlar bütün haklarını yitirmiş olurlar. Üyelikten çıkarılanlarla istifa edenler, ayrılma tarihlerine kadar olan tüm borçlarını ödemek zorundadırlar. Bunların kazanılmış hak ve alacakları Derneğe kalır.
 
III. BÖLÜM
 
ORGANLAR, GÖREV VE YETKİLERİ
DERNEK ORGANLARI
Madde 10- Derneğin yetkili ve görevli organları şunlardır:
1. Genel Kurul,
2. Yönetim Kurulu,
3. Denetleme Kurulu,
4. Onur Kurulu
5- Akreditasyon Kurulu (İLEDAK)
 
Organlara üye seçiminde asil ve yedek üyeler aldıkları oylara göre sıralama yapılarak Genel Kurul Başkanlık Divanı’nca tespit ve ilan olunurlar. Her organın asil üye sayısı kadar yedek üyesi bulunur. Organlarda boşalma oldukça yedeklerin, en fazla oy almış olandan başlanarak Yönetim Kurulu, tarafından göreve çağrılması suretiyle boşluklar doldurulur.
 
İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu ( İLEDAK) Genel Kurul tarafından onaylanan Çalışma Yönetmeliği esaslarına göre oluşturulur ve görev yapar.
 
GENEL KURUL
Madde 11- Genel Kurul, üyelerden oluşur. Üç yılda bir Nisan ayında, Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla dernek merkezinin bulunduğu ilde toplanır.
Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, Denetleme Kurulu oy birliği ile ve gerekçelerin açıkça belirtilmesi koşuluyla, Üyelerin de beşte birinin yazılı isteği ile Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü genel kurul çağrı taleplerini Yönetim Kurulu, yerine getirir. Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem, çağrı konusundan oluşur. Başka konular görüşülüp karar bağlanamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içerisinde toplamazsa, bu dilekte olanlar İstanbul Sulh Hukuk Yargıcı’na başvurabilirler.
Her genel kuruldan önce, Yönetim Kurulu, toplantıya katılmaya hakkı olanların listesini düzenler.
Üyeler, toplantı tarihinden en az on beş gün önce toplantının günü, saati, yeri ve gündemi gazete ilanı verilerek veya dernek web sitesinde duyurarak veya elektronik çağrı yöntemiyle genel kurula çağrılırlar. Bu toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Genel Kurul toplantısı ancak bir kez geri bırakılır.
Genel Kurul’un birinci toplantısına üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması zorunludur. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim kurullarının asil üye sayılarının toplamının en az iki katı olmalıdır. Başkaca çoğunluk aranmaz.
Genel Kurul’da gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlanır. Toplantıya katılan üyelerin en az 10’da biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin olağan kongrelerde gündeme alınması zorunludur.
Gündem ile ilgili öneriler, gündem maddesinin görüşülmesinden önce ya da görüşülmesi sırasında verilir. Sonradan verilen öneriler için yeniden müzakere açılamaz.
Kararlar, toplantıda hazır bulunanların oy çoğunluğu ile verilir. Genel Kurul’a katılma hakkı olan her üyenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca önceden düzenlenen listedeki adların hizasını imzalayarak toplantı salonuna girerler. Listelerdeki imzalara ve toplantıda var olan üye sayısına göre yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanarak Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından toplantı açılır. Üyeler arasından bir başkan, bir başkanvekili ve bir yazman seçilerek Genel Kurul Başkanlık Divanı kurulur.
Toplantı, Genel Kurul Başkanı veya vekili tarafından yönetilir. Yazman, toplantı tutanağını düzenlerler. Başkan ve Başkanvekiliyle birlikte imzalar. Kararlar ayrıca yazılıp Genel Kurul Başkanlık Divanı’nca imzalanır. Toplantı sonunda tutanaklar, belgeler ve kararlar Yönetim kuruluna verilir.
Genel Kurulda Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerin kimlikleriyle tüzükte yapılacak değişiklikler, 30 gün içinde Mülki idare amirliğine bildirilir.
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 12- Genel Kurul’un başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Dernek organlarının seçimini yapmak,
b)  Dernek tüzüğünü değiştirmek,
c) Yönetim, Denetleme ve Onur kurullarının çalışma raporları, dönem bütçeleri ve hesaplarını aynen ya da değiştirerek kabul etmek ve Yönetim ve Denetleme Kurullarını aklamak,
d) Derneğin feshine karar vermek,
e) Yönetim Kuruluna özel yetkiler vermek,
g)Yönetim Kurulunca gerekli görülen konuları karara bağlamak.
 
h) Akreditasyon çalışmaları için Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Çalışma yönetmeliklerini ve gerekli belgeleri onaylamak
 
ı)Tüzüğün ve Dernekler Yasası’nın kendisine verdiği öteki yetkileri kullanmak.
 Genel kurul kararları, Dernek lokaline asılarak veya elektronik ortamda üyelere duyurulur.
 
YÖNETİM KURULU
Madde 13- Yönetim Kurulu, derneğin yönetim organıdır. Üyeler arasından seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, asil üyeler arasından Dernek Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Sayman’ı kendi arasında gizli oyla seçerek görev bölümü yapar.
Derneği, Başkan temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder, toplantıları yönetir. Çalışma grupları ile Komitelerinin, Planlama ve Program Kurulu’nun toplantılarına doğal üye olarak katılır. Akreditasyon Kurulu’nun oluşumu için kurulacak Aday Belirleme Komitesi’ne (ABK)  başkanlık eder.
 
Başkan Yardımcısı, dernek başkanının bulunmadığı toplantılarda başkana vekalet eder.
Yönetim Kurulu’ndan izin almadan veya hastalık gibi bir özrü bulunmadan birbirini izleyen üç toplantıya katılmayan başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu’nca posta veya elektronik ortamda yapılacak bildirimle uyarılır. Uyarıya karşın devamsızlıklarını, birbirini izleyen iki toplantıda daha sürdürenler istifa etmiş sayılır.
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 14- Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneği, yürütme ve yargı organları ile özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.
b) Yönetmelikler düzenler, değiştirir ve uygular.
c) Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli gördüğü sayıda çalışma grubu ve çalışma komitesi oluşturur. Görev ve yetkilerini belirler.
d) Çalışma önceliklerini belirlemek üzere Planlama ve Program Kurulu oluşturur.
e) Dönem ve bütçe bilançolarını hazırlayarak Genel Kurul’a sunar, uygular. Gelir ve gider durumlarına göre bütçe bölümleri arasında aktarma yapar.
f) Üyelerinden tüzüğe aykırı davranışı bulunanları, gerekçe belirterek Onur Kurulu’na verir. Onur Kurulu’nun kararlarını uygular.
g) Dernek organlarına seçilme niteliğini taşıyan üyelerin listelerini düzenleyerek Genel Kurul’a sunar.
h) Üyelik başvurularını karara bağlar. Dernekler Kanunu’nda açıkça belirtilen konularda gerekli işlemleri yapar.
ı) Genel Kurul’da alınan kararları üyelere ve ilgililere duyurur.
k) Derneğin işlerini yürütecek personeli atar ve işlerine son verir.
l) Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerini belirler.
m) Gerekli görülen yerlere temsilci atar.
n) İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu'nun (İLEDAK) yapısı, üyeleri ve çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmeliği ve gerektiğinde bu yönetmelikteki değişiklikleri İLEDAK'ın görüşlerini de alarak hazırlar ve Genel Kurul'un onayına sunar,
o) Gerekli gördüğünde, İLAD faaliyet alanlarında görev yapacak danışma kurulları, komiteler, çalışma grupları kurar ve bunlarca oluşturulacak raporları inceleyip karar alır,
p) İLAD'ın yönetsel ve mali işlerini yürütecek personel ile danışmanları atar, bunlara ödenecek ücretleri belirler ve gerektiğinde işlerine son verir,
r) İLAD organlarının işlemleri ile ilgili itirazları karara bağlar.
 
Yönetim Kurulu, bu görev ve yetkilerinden uygun gördüğünü, belirli işler ve belirli süreler için üyeleri arasından bir veya birkaçına devredebilir. Masraflar dernekçe karşılanır.
Yönetim Kurulu’nun toplantı için yeterli sayısı, üye sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıda bulunanların salt çoğunluğudur.
 
GENEL SEKRETERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
Madde 15- Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:
Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak ve tutanaklarını yazmak. Yönetim Kurulu’nun alacağı kararları yürütmek ve sonuçları hakkında bilgi vermek. Dernek yönetim birimlerinin günlük çalışmalarını düzenlemek, bütün işlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak ve denetlemek. Yönetim Kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesi için ön hazırlık yapmak.
Genel Sekreter görevlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 
GENEL SAYMAN ÜYENİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 16- Sayman üyenin görev ve yetkileri şunlardır;
Dernek mallarının varlığını Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetmek, para alıp vermeyi, üye ödentilerinin ödenmesini, bütçenin uygulanmasını düzenlemek; Dernekle ilgili parasal işlemlerin gerekli olan defterlere usulüne uygun şekilde geçirilmesini, dernekle ilgili vergi, sigorta, ücretlerin tahakkuku ve ödenmesi gibi konuları düzenlemek.
Genel Sayman, görevlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 
AKREDİTASYON KURULU
MADDE 17  İletişim Eğitim Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK)
İletişim Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu,  iletişim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. Kısa adı olarak "İLEDAK" kullanılır. İLEDAK'ın yapısı, üyeleri ve çalışma esasları İLAD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve İLAD Genel Kurul tarafından onaylanan yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelikte yapılacak değişiklerde de aynı yöntem izlenir.
 
İÇ DENETİM YÖNTEMLERİ
 
DENETLEME KURULU
Madde 18- Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetçilerin görevleri, Derneğin işlem ve hesaplarını, bütçe defterlerini, kayıtlarını kontrol etmek, bunun sonuçlarını yönetim kuruluna bildirmektir.
Devre sonlarında Genel Kurul’a sunulacak denetleme raporunu hazırlar ve bu hususta Genel Kurula her türlü bilgiyi verirler. Denetçiler, Yönetim Kurulu kararıyla, lüzum görülen Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler. Yönetim Kurulu, denetim raporlarını ilk toplantısında görüşmek ve karara bağlayarak cevap vermek zorundadır. Denetim Kurulu, en az iki üye ile toplanır ve iki oyla karar verir.
 
ONUR KURULU
Madde 19- Onur Kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Kurul, ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter seçer. Kurul gerektikçe Yönetim Kurulu veya Onur Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Salt çoğunlukla toplanır. Genel Kurul veya Yönetim Kurulunca kendisine sunulan konuları inceler; dernek üyeleri arasında çıkacak meslek anlaşmazlıklarıyla, meslek haysiyet ve şerefine ilişkin meselelerde hakemlik eder.
 
Madde 20- Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nca kendisine sevk edilen olaylarda, olayların ağırlığına göre üyeye uyarı veya üyelikten çıkarma cezaları verir. Onur kurulu kararına taraflarca yapılacak itiraz ilk genel kurulda karara bağlanır. Genel kurul kararı kesindir. Bu karar Yönetim Kurulu’nca uygulanır.
 
IV. BÖLÜM
SEÇİM HÜKÜMLERİ,  SEÇİMLER
Madde 21- Genel Kurullarda organlara üye seçimleri gizli oyla yapılır. Eşit oy alanlar arasında ad çekme yoluyla sıra belirlenir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Üyelerin listeleri Yönetim Kurulunca, üye kayıt defterlerindeki bilgilere dayanılarak düzenlenir. Genel Kurul salonuna asılarak duyurulur.
Üyeler aynı dönemde, organlardan yalnız birinde görev alabilirler.
 
V. BÖLÜM
PARASAL HÜKÜMLER VE BORÇLANMA USULLERİ
GELİRLER
Madde 22- Derneğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır;
Yıllık ödentiler, bağış, yardım ve vasiyetler, taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların işletilmesi gelirleri, toplantı, gösteri ve buna benzer çalışmalardan sağlanacak gelirler. Araştırma ve yayımdan sağlanan gelirler.
Kurs, seminer, eğitim, program değerlendirme, program akreditasyon, yayın vb. etkinliklerden ve diğer İLAD faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,
İLAD'in amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla kurduğu, işlettiği ve ortak olduğu iktisadi  işletmelerden elde edilen kazançlar.
 
Derneğin borçlanması Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile yapılır.
 
Madde 23- Üyeler 10 TL aylık olmak üzere yıllık 120 TL ödenti öderler.
Üyeler ödentilerini aylık miktarlar üzerinden yapabilecekleri gibi yıllık meblağ olarak da ödeyebilirler. Yönetim kurulu, aidatları her yıl için yüzde 50 oranında artırma veya azaltma yetkisine sahiptir. Aidat oranı yıl başında yönetim kurulu tarafından ilan edilir.
 
DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER
Madde 24- Dernekte aşağıdaki defterler tutulur:
Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, İşletme Hesabı Defteri.
Yukarıda sayılan defterlerin noterden veya dernekler biriminden onaylı olmaları zorunludur. Dernek adına yapılacak tahsilat, Dernekler Yönetmeliği uyaranca bastırılan alındı belgeleri, harcamalar da harcama belgeleriyle yapılır. İptal edilen makbuzların iptal nedeni açıkça yazılarak sayman üye tarafından imza edilmesi zorunludur.
Dernek muhasebesi, her ay düzenleyeceği aylık mizanlarını, yıllık kesin hesap ve bilançolarını Yönetim Kurulu’na verir. Yönetim Kurulu, bu mizan ve kesin hesaplar üzerindeki incelemesini yaptıktan sonra onaylar ve dönem sonunda bilanço ve kesin hesap raporunu onaylamak üzere Genel Kurul’a sunar.
Dernek paralarının günlük gereksinmelerden fazlası bankalara yatırılır. Paraların bankadan çekilmesi için Yönetim Kurulunca yetki verilmiş iki üyenin imzasının bulunması gereklidir. Muhasebede kullanılan tahsil ve tediye fişlerinin yetkililer tarafından imzalanması zorunludur.
 
 
VI. BÖLÜM
TÜZÜK DEĞİŞTİRME VE FESİH
Madde 25- Tüzük, Genel Kurul tarafından değiştirilir. Derneğin olağan ya da olağanüstü toplantılarında, katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile tüzük değişikliği yapılabilir. Derneğin kendi kendini feshedebilmesi için Genel Kurul Üyelerinin en az üçte ikisinin katılması zorunludur. Çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyenin sayısı ne olursa olsun fesih maddesi görüşülebilir. Ancak bu şekilde yapılan toplantıda ve görüşmeler sonunda fesih hakkında verilecek kararın da toplantıya katılan üyelerin üçte iki oyu ile alınması zorunludur.
Fesih hakkında Genel Kurul’ca verilecek kararlar beş gün içerisinde mülkiye amirliğine bildirilir.
Madde 26- Derneğin fesih veya infisahı yahut herhangi bir suretle tüzel kişiliğini yitirmesi durumunda tüm taşınır ve taşınmaz malvarlığı, alacakları, intifa, istifade ve kullanma hakları İstanbul’da bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne devrolur.
Madde 27- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜK
Madde 28-  9 Mayıs 2015 tarihli olağanüstü tüzük kurultayında kabul edilen ve 28 maddeden oluşan bu tüzük, hemen uygulama ve yürürlüğe girer.
 
İletişim Araştırmaları Derneği’nin bundan önceki 5 Temmuz 2014 tarihli tüzüğü, bu tüzüğün yürürlüğe girmesiyle tümüyle yürürlükten kalkar.