ABOUT ILAD
 

Prof. Dr. Alaeddin Asna Anısına


SEMPOZYUM ÇAĞRISI

Prof. Dr. Alaeddin Asna Anısına
Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu

“Post-truth”

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
25-26 Nisan 2019, Eskişehir

Alâeddin Asna anısına ilki Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, ikincisi Ankara
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler
Konferansı”nın üçüncüsü bu yıl Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ev
sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Dijital, siyasal, ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm halinde
olan günümüz dünyasında halkla ilişkilerin yerinin ve işlevinin tartışılacağı Post-truth temalı
ulusal sempozyumun hedefi farklı disiplinlerden uzmanları, uygulayıcıları, akademisyenleri
ve öğrencileri bir araya getirmektir.

Sempozyum Teması: Post-truth
Post-endüstriyel çağ, bilgisayar çağı, enformasyon çağı, teknoloji çağı, dijital çağ gibi farklı
birçok kavramsallaştırmayı ortaya çıkaran teknolojik gelişmeler, bir yandan bilginin hızlı bir
şekilde üretim ve dağıtımının önünü açarken, diğer yandan bireyleri her türlü bilgiye
ulaşabilir kılmaktadır. Bununla birlikte bu süreç bilginin üretimi, dağıtımı ve kullanımı gibi
pratiklerin doğruluk ve güvenilirlik bağlamında yeniden düşünülmesi gerekliliğini de
beraberinde getirmektedir.
Oxford Dictionaries tarafından 2016 yılında İngilizcede yılın kelimesi olarak seçilen,
anlamına aşina olduğumuz ancak adını yakın zamanda duyduğumuz ‘Post-truth’ kavramı tam
olarak bu gerekliliğe vurgu yapmaktadır. Post-truth “nesnel hakikatlerin belirli bir konu
üzerinde kamuoyunu belirlemede duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması
durumu” olarak tanımlanmaktadır. Bilgi kirliliğinin ve karmaşasının yoğunlaştığı, güven inşa
etmenin ve güvene dayalı ilişkiler kurmanın giderek zorlaştığı, nesnel hakikatlerin yerini
duyguların ve kişisel inançların aldığı günümüz dünyasında, özünde toplumla şeffaflık,
doğruluk, inanılırlık, güvenilirlik ve dürüstlük temelinde iletişim kurma amacı taşıyan halkla
ilişkilerin ve halkla ilişkiler pratiklerinin de sorgulanması/tartışmaya açılması gerekmektedir.
Hakikatle yaşanılan kopuş ve/veya hakikat üzerinde yaratılan hasarın kamuoyunu
bilgilendirme işlevine sahip olan halkla ilişkiler için nasıl bir tehdit oluşturduğu merak
konusudur. Mahrem bilgilerini gönüllü paylaşan kitleler aynı zamanda güvenlik korkusu
içindedir. Adil veriye, yeni medya okuryazarlığına artan ihtiyaç, halkla ilişkiler disiplinine
ilişkin görüşlerin ve ön

kabullerin gözden geçirilmesi, yeni fikirlerin ve yaklaşımların disiplinlerarası bir bakış
açısıyla tartışılması gerekli ve elzem görülmektedir. Bu çerçevede Yeni Zamanlar ve Halkla
İlişkiler Sempozyumu kavramları, uygulamaları, etkileri ve sonuçlarıyla Post-truth ve halkla
ilişkiler ilişkisini iletişim, kültür, siyaset, yeni medya ve etik ekseninde tartışmayı
amaçlamaktadır.
Sempozyumda sunulan bildirilerin makale formatındaki tam metinleri, Anadolu Üniversitesi
İletişim Bilimleri Fakültesi’nin Ulusal Hakemli Dergisi e-Kurgu sempozyum özel sayısında
yayımlanacaktır.

Önemli Tarihler
Bildiri özetlerinin gönderimi: 25 Şubat 2019
Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 18 Mart 2019
Tam metin gönderimi için son tarih: 20 Mayıs 2019

Bildiri Özetlerinin Gönderimi
Sempozyum temasına uygun olarak hazırlanan ve derleme ya da araştırma niteliği taşıyan
bildirilerinizin 150-300 kelimelik özetini yenizamanlarvehalklailiskiler1@gmail.com  adresine
gönderebilirsiniz.

Sempozyum Katılım Ücreti
Sempozyum katılım ücreti 200 TL’dir. Sempozyumumuz Doktora öğrencilerinin katılımına
açık olup, öğrenci katılımcılar için belirlenen ücret 100 TL’dir. Sempozyum katılım ücretleri,
halkla ilişkiler öğrenci bursu olarak değerlendirilecektir. Sempozyuma dinleyici olarak
katılım ücretsizdir.

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Sibel Asna A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Erhan Eroğlu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. R. Ayhan Yılmaz Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Başkanı
Prof. Dr. A. Haluk Yüksel Anadolu Üniversitesi İBF İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Erkan Yüksel Anadolu Üniversitesi İBF Basın ve Yayın Bölümü
Doç. Dr. Hasan Çalışkan Anadolu Üniversitesi İBF İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Figen Ünal Anadolu Üniversitesi İBF İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Genç Anadolu Üniversitesi İBF İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Levent Özkoçak Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümü
Öğr. Gör. Mine Ayman Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Öğt. Gör. Hüseyin Altunlu Anadolu Üniversitesi Rektörlük
Arş. Gör. Ş. Şeyda Gökdemir Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümü
Arş. Gör. İlknur Atasoy Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Arş. Gör. Sezgin Ateş Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Arş. Gör. Betül Çepni Şener Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Arş. Gör. Semra Akıncı Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Arş. Gör. Emrah Başer Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Arş. Gör. Ayhan Şengöz Anadolu Üniversitesi İBF İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Gülçin Salman Anadolu Üniversitesi İBF İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ebru Özgen Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. İdil Sayımer Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Nilay Başok Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih Keskin Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Melike Aktaş Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Başak Solmaz Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Sema Yıldırım Becerikli Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayla Okay İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. R. Ayhan Yılmaz Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. N. Serdar Sever Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Ferruh Uztuğ Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. M. Canan Öztürk Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Sevil Bayçu Uzoğlu Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Atılım Onay Anadolu Üniversitesi