ABOUT ILAD
 

İLEDAK Çalışma Yönetmeliği kabul edildi
Derneğimizin 11 Haziran 2016 günü yapılan olağanüstü Genel Kurulunda, İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu'nun tüm hukuki  altyapısı belirlendi. 
 Bu konuda hazırlanan yönetmelikler genel kurulda oy birliği ile kabul edildi. Olağanüstü Genel Kurul'dan sonra toplanan İLAD Yönetim Kurulu tarafından


1-    İLEDAK
Çalışma Yönetmeliği’ne göre hazırlanana)     İLEDAK Aday
Belirleme Kurulu (ABK) yönergesib)    İLEDAK
Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (DAUY)c)     İLEDAK
Eğitim Birimi Yönergesid)    İLEDAK
Arşivleme Yönergesie)     İLEDAK
Ölçütlerin Belirlenme Usulü Yönergesi’nin onaylanarak yürürlüğe konuldu.  2-    İLAD’ın
Kalite Politikası ve İLAD / İLEDAK Etik Kuralları belgeleri uygun
bulundu. İ
LEDAK değerlendirmelerinde
uygulanacak olana)     Özdeğerlendirme
Raporub)    Program
Değerlendiricisi Raporuc)     Değerlendirme
Klavuzud)    Değerlendirmelere
Öğrenci Katılımı Uygulama Esaslarının kabulüne karar verildi.e)     İLEDAK
Hazırlık komisyonu tarafından iletişim alanı ve iletişim programları için
hazırlanan öğretim çıktıları İLAD/İLEDAK tarafından uygulanacak program
çıktıları olarak kabul edildi.


İLEDAK'ın çalışma esaslarını belirleyen ve olağanüstü genel kurulumuzda oy birliği ile kabul edilen Çalışma Yönetmeliğini tümüyle aşağıda yayınlıyoruz:
Tüm yönetmelik ve yönergeler  de hazırlanmakta olan web sayfamızda da yer alacaktır.
                                            İLETİŞİM EĞİTİMİ
                   DEĞERLENDİRME  AKREDİTASYON KURULU
                                            (İLEDAK)


                                             
                                        ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 1. Dayanak, Amaç
ve Kapsam
 
Bu yönetmelik, "İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD)  Tüzüğünün 3., 5., 10. ve 12. maddeleri uyarınca
hazırlanmıştır. Amacı, İLAD'ın oluşturduğu İLEDAK (İletişim Eğitimi
Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu)  ile İLAD organı olarak çalışacak diğer
kurulların, komisyonların ve çalışma gruplarının işleyişini düzenlemektir. Bu
yönetmelik, İLEDAK'ın işleyişi ile ilgili olarak Genel Kurul kararı ile
belirlenmesine ihtiyaç duyulan hususları kapsamaktadır. 


MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar
 Bu yönetmelikte geçen:İLAD; İletişim Araştırmaları
Derneği’ni,Genel Kurul; İLAD Genel Kurulu'nu,Yönetim Kurulu; İLAD Yönetim
Kurulu'nu,İLEDAK; İLAD adına iletişim
eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken
çalışmaları yürüten “İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu”nu,Ölçütler, iletişim eğitim
programlarının akreditasyonunda kullanılacak, “İLEDAK  Alan ve Program Değerlendirme Ölçütleri”ni,İLDEK; Türkiye, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti ile Türki Cumhuriyetlerdeki devlet, vakıf ve özel üniversitelerin
iletişim eğitimi veren fakülte dekanlarından oluşan “İletişim Dekanlar Yürütme Kurulu”nu;ABK, İLEDAK üyelerinin
seçimine yardımcı olmak üzere oluşturulan “Aday Belirleme Komitesi”ni
tanımlamaktadır.
MADDE 3.  İletişim Programlarının
Akreditasyonu Amaçlarının Gözetilmesi
 İLAD,  tüzük, yönetmelik ve yönergelerle
belirlediği "İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyonu"
işlevini yerine getirirken aşağıda belirtilen özel hedeflere ulaşmayı gözetir:3.1
 Toplumu,
öğrencileri, öğrenci adaylarını, öğrenci rehberlerini, öğrenci velilerini,
eğitim kurumlarını, meslek örgütlerini, olası işverenleri,  devlet kurumlarını ve diğer paydaşları
bilgilendirmek üzere asgari değerlendirme ölçütlerini sağlayan iletişim
programlarını belirlemek;3.2
 İletişim
alanındaki mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi    ve yeni programların geliştirilmesi konularında
yönlendirici rol oynamak;3.3
 İletişim eğitimi
veren Türkiye'deki yüksek öğretim - eğitim kurumlarının uluslararası düzeyde gelişimini
teşvik etmek;
MADDE 4.  İletişim Eğitimi Değerlendirme
Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) 
İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu, iletişim programlarının
değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. İLAD’ın
tüm resmi belgeleri ve yazışmalarında bu kurul kısa
adıyla "İLEDAK" olarak anılır. 4.1 İLEDAK'ın Görev, Yetki ve Sorumlulukları 4.1.1 YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının iletişim
önlisans,  lisans ve lisansüstü
programlarının İLAD adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, değerlendirmek
ve akreditasyon kararlarını almak;4.1.2 Program değerlendirmeleri sırasında görev yapacak program
değerlendirme ekiplerini ve bu ekiplerde görev alacak program
değerlendiricilerini, eş değerlendiricileri, öğrenci değerlendiricileri, ekip
başkanlarını ve eş başkanları belirlemek;4.1.3 Program değerlendiricileri ve öğrenci değerlendirici adaylarını
belirlemek;4.1.4 Yürürlükteki akreditasyon süreçleri ve değerlendirme ölçütleriyle
ilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

4.2   İLEDAK Üyeleri ve Görev
Süreleri İLEDAK'ın
üyeleri,  üyelik koşullarına uygun olarak
“Aday Belirleme Komitesi” (ABK)'nin önereceği adaylar arasından, İLAD Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, 
ABK'nın önerisinde değişiklik yapılmasını isteyebilir.a.   
İLEDAK, üniversiteleri temsilen beş (5) öğretim üyesi;b.   
İletişim sektörü ile ilgili meslek kuruluşlarından üç (3)
temsilci: (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC),  Radyo Televizyon Meslek Birliği (RATEM)  Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD),  Reklamcılar ve Sinema Meslek Örgütleri gibi…)c.   
Türkiye Kalite Derneği’ni  (Kal-Der) veya benzeri kalite denetim
kuruluşunu temsilen bir (1) üye olmak üzere toplam dokuz (9) üyeden oluşur. 4.3 İLEDAK  Başkan ve başkan yardımcısıİLEDAK üyeleri, kendi arasından seçimle bir başkan ve bir sonraki
dönemin başkanı olacak başkan yardımcısını 2 yıl için seçerler.İLEDAK üyelik dönemi  Ekim ayında
başlar, süresi iki (2) yıldır. Üyeler ardışık 2 dönemden daha uzun süreli
kesintisiz görev yapamaz. Başkan, başkan yardımcısı için bu kısıtlama
uygulanmaz.Başkan ve başkan yardımcısının görev süreleri iki (2) yıldır. Bu görev
süreleri uzatılamaz.Görev süresi dolan başkan, görevi başkan yardımcısına devreder ve İLEDAK
üyeliği önceki başkan sıfatı ile bir dönem daha sürer.

4.4 İLEDAK Üyelik Koşulları 

İLEDAK üyeleri iletişim eğitiminde ve/veya mesleğinde en az 10 yıl deneyimli
olması;Akademik üyeler, Rektör ve Rektör Yardımcısı dışındaki öğretim üyeleri
olabileceği gibi, emekli öğretim üyeleri de olabilir.Akademik üyeler dışında sektörden gelen üyelerin, iletişim eğitimi, iletişim
kurumlarında yönetim veya kalite süreçleri alanlarından en az birinde deneyimli
olmaları gerekir.Bir kişi aynı zamanda İLAD Yönetim Kurulu üyesi ve İLEDAK üyesi olamaz.Bir kişi aynı zamanda İLAD Denetim Kurulu üyesi ve İLEDAK üyesi olamaz.

4.5  İLEDAK Toplantıları ve Çalışma Esasları 

İLEDAK'ın işleyişinden İLEDAK başkanı sorumludur. İLEDAK başkan
yardımcısı, başkanın bulunmadığı durumlarda İLEDAK'ın işleyişini başkan adına
yürütür.İLEDAK, her yıl en az dört (4) toplantı yapar. İLEDAK başkanı toplantı
çağrısını, toplantı tarihinden en az iki (2) hafta önce, İLEDAK üyelerine,
Yönetim Kurulu temsilcisine ve Yönetim Kurulu Başkanına gündemle birlikte
yazılı olarak ve/veya elektronik posta ile iletir.İLEDAK üyeleri İLEDAK toplantılarına bizzat katılmak zorundadır;
yerlerine temsilci gönderemezler. Birbiri ardına üç toplantıya özür
bildirmeksizin katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer.İLEDAK toplantıları üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile yapılır. İLEDAK
toplantıları İLAD Yönetim Kurulu üyelerinin oy hakkı olmadan katılımına
açıktır, ancak İLEDAK ile Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayan Yönetim
Kurulu üyesi her İLEDAK toplantısına oy hakkı olmadan katılır.Yönetmelik, yönerge ve ölçütlerle ilgili önerilerin belirlenmesi ve
akreditasyon kararları en az 2/3 çoğunluk oyu ile diğer kararlar ise toplantıya
katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır.Olağan İLEDAK toplantılarının ve akreditasyon kararlarının alınmasının
dışındaki acil görüşme ve karar alınmasını gerektiren durumlarda posta, faks,
e-posta veya Web sayfası gibi haberleşme ve oylama araçları kullanılarak, sanal
toplantılar düzenlenebilir. Ancak, bu tür toplantılardaki kararlar için de
yukarıda belirtilen koşullar geçerlidir.

4.6 İLEDAK'ın Yönetim Kurulu'nda Temsil
Edilmesi
 İLEDAK ile Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere İLEDAK başkanı,
Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır. 4.7 İLEDAK Üyeliğinden Ayrılma Görev süresi dolmadan İLEDAK üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılma
durumunda, aşağıdaki kurallara göre işlem yapılır:Başkan'ın yerine başkan yardımcısı, başkanlık görevini yürütür. Başkan
yardımcısı yerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir üye başkan yardımcılığı
görevini üstlenir.İLEDAK kurumsal üyelerinin herhangi birinin ayrılması durumunda İLEDAK, yeni
temsilci  talebini İLAD'a bildirir. Yeni
temsilciler de ABK tarafından Madde 4.2 uyarınca belirlenir.
MADDE 5.  Program Değerlendirme Ekipleri
ve Program Değerlendiricileri
 5.1 Program Değerlendirme Ekipleri 

Akreditasyon değerlendirmeleri program değerlendirme ekipleri tarafından
yapılır.Program değerlendirme ekipleri İLEDAK tarafından oluşturulur.
Programları değerlendirilecek her kurum için ayrı bir değerlendirme ekibi kurulur.Program değerlendirme ekipleri, bir başkan ve program
değerlendiricilerinden oluşur. Gerektiğinde eş başkan, eş değerlendiriciler,
öğrenci değerlendiriciler ve gözlemciler de ekiplere alınabilir. Genel
değerlendirme içeren her ekipte en az bir öğrenci değerlendirici yer alır.Ekip başkanları ve eş başkanları, İLEDAK'da halen görev yapan ya da daha
önce görev yapmış olan üyeler arasından ya da deneyimli program
değerlendiricileri arasından seçilir.

5.2 Program Değerlendiricileri İletişim  eğitiminde önemli
düzeyde deneyimli kişilerin yer aldığı program değerlendiricileri havuzu
oluşturulur.Program değerlendiricileri, değerlendirilecek programların uzmanlık
alanlarına uygun şekilde program değerlendiricileri havuzundan seçilir.Her program değerlendiricisinin, ziyaretlerde görev almadan önce İLAD tarafından
açılan bir eğitim programını tamamlamış olması gerekir. Ayrıca, bir ziyaret ekibinde
eş değerlendirici ya da gözlemci olarak yer almış olması önerilir. İlk eğitimlerde
FEDEK ve MÜDEK gibi akreditasyon kuruluşlarının eğitim programlarından destek
alınır.Program değerlendiricilerin, iletişim eğitim ve öğretimi ile iletişim
sektörlerinde yönetim ve kalite süreçleri alanlarından en az birinde deneyimli
olmaları tercih edilirProgram değerlendiricisi havuzunda yer alacak kişiler belirlenirken,
akademisyen / sektör, kadın/erkek dengesi, kurumlar arası denge gibi diğer
özellikler de dikkate alınır.

5.3 Öğrenci Değerlendiriciler Öğrenci değerlendirici adayları İLEDAK Aday Belirleme Komitesi (ABK)
tarafından, tercihen lisans ve/veya lisansüstü öğrencilerinin aktif olarak yer
aldığı öğrenci konseyleri ile temaslar yoluyla belirlenir.Seçilen öğrenci değerlendirici adaylarının seçildikleri tarihte bir
iletişim dalında lisans ya da lisansüstü  programlarında kayıtlı olması gereklidir.Seçilen öğrenci değerlendirici adaylarının başarılı ve disiplin cezası
almamış olması gereklidir.Seçilen öğrenci değerlendirici adaylarının İLAD öğrenci değerlendirici
eğitimine katılarak göreve hazırlanmaları gerekir.

5.4 Gözlemciler İLAD  üyeleri, değerlendirici
adayları, yurt içi ve yurt dışındaki akreditasyon kurumlarından temsilciler
değerlendirme ekiplerine, ekip başkanlarının ve ilgili kurumların onayı alınmak
koşuluyla ve İLEDAK kararıyla gözlemci olarak katılabilirler.İLAD'ın yurt dışı akreditasyon kuruluşlarıyla yapacağı işbirliği
kapsamında, her yıl oluşturulan program değerlendirme ekiplerinin en az
birinde, bu kuruluşların birisinden bir temsilci dış gözlemci sıfatıyla
katılabilir. Dış gözlemci istenecek kuruluşlar ve ilgili düzenlemeler Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.Dış gözlemciler, değerlendirme ziyareti sonunda hazırlayacakları
raporlarını Yönetim Kurulu’na verirler. Bu raporun değerlendirilmesi ve
iyileştirilme süreçlerinde kullanılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve
sorumluluğundadır.

MADDE 6.  Aday Belirleme Komitesi (ABK) İLEDAK üyelerinin seçimine yardımcı olmak üzere üç (3) üyeli  Aday Belirleme Komitesi (ABK) aşağıdaki
şekilde oluşturulur:a.   
İLAD Başkanıb.   
İletişim Fakülteleri Dekanlar Yürütme Kurulu (İLDEK)’un
önereceği 2 asil ve 2 yedek  akademisyenc.   
Görev süresi 2 yıldır.Görev süresi dolmadan ABK üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılma
durumunda, yedek üyeler göreve çağrılır. Çağrılan üye kalan görev süresini
tamamlar.ABK'nın görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından
onaylanıp, yayınlanacak ABK Yönergesi ile düzenlenir.

MADDE 7. İLAD Eğitimleri İLAD  eğitimlerinin düzenlenmesi, Yönetim
Kurulu tarafından kurulacak ‘Eğitim Komitesi’ tarafından yapılır. Eğitim
Komitesinin yapısı, üyelerinin seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları
Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanacak Eğitim Komitesi Yönergesi ile
düzenlenir.·        
İLEDAK üyelerinin bir eğitimden geçme zorunluluğu vardır.
Bu eğitimde İLAD /İLEDAK Akreditasyon politikaları ile İLEDAK'ın yapısı,
işleyişi ve akreditasyon süreci hakkında yeni İLEDAK üyeleri ve
değerlendiricileri bilgilendirilir.·        
Program değerlendiricisi havuzuna alınan
değerlendiricilerin  eğitimden geçme
zorunluluğu vardır.  Üç yıl süreyle
değerlendirici olarak  görev yapmayanların
yeniden eğitim programına katılmaları gerekir.·        
Öğrenci değerlendirici adaylarının da İLAD değerlendirme ekiplerinde
görev almadan önce bir eğitimden geçmeleri zorunludur.

MADDE 8. 
İLAD / İLEDAK Program Değerlendirme Ölçütleri İLAD /İLEDAK tarafından yapılacak alan ve program değerlendirmelerinde
kullanılan ölçütler,  bir iletişim
programının akreditasyonu için sağlaması gereken minimum koşulları belirler.

Ölçütlerin periyodik olarak gözden geçirilmesi, güncelleştirilmesi, yeni
açılacak programlara ilişkin özel ölçütlerin belirlenmesi ve ölçütlerle ilgili
benzeri çalışmaları yürütmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından “Ölçütler
Komitesi” kurulur.İLAD değerlendirme ölçütlerinde yapılacak değişikliklerde;Türkiye ve KKTC ve Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin iletişim fakülteleri
ve iletişim eğitim veren programlara özgün ölçütlerin belirlenmesinde ilgili
bölümlerin görüşleri alınır. Ayrıca, ilgili meslek kuruluşlarının ve iletişim
öğrencileri temsilcilerinin de görüşlerine yer verilir.Ölçütlerdeki değişiklikler, Yönetim Kurulu kararı ile bir sonraki
değerlendirme döneminden itibaren geçerli olacak şekilde uygulamaya alınır.Ölçütler Komitesi'nin yapısı, üyelerinin seçimi, görev süreleri ve
çalışma esasları ile ölçütlerde değişiklik yapma süreçleri Yönetim Kurulu'nca
onaylanıp, yayınlanacak Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri
Yönergesi ile düzenlenir.MADDE 9.  Çıkar Çatışması ve/veya ÇakışmasıBireyler, İLEDAK toplantılarının kendilerinin gerçek ya da görünür çıkar
çatışması/çakışması bulunan konuların tartışıldığı ya da karar alındığı
bölümlerine katılamazlar. Bir toplantıda çıkar çatışması/çakışması nedeniyle
kendisinin yetkisiz olduğunu beyan edenlerin adları kayıtlara geçirilir.Değerlendirme sürecinin saygınlığını ve İLAD Yönetim Kurulu, Denetim
Kurulu ve İLEDAK üyelerinin ve değerlendirme ekibi üyelerinin kararlarının
güvenilirliğini sağlamak,  adil ve
tarafsız bir karar verme sürecini garanti etmek amacıyla aşağıdaki durumlar
dikkate alınır:·        
İLEDAK üyelerinin, İLAD ve İLEDAK'ı temsil eden kişilerin,
İLAD ya da İLEDAK açısından karar sürecinde olan bir program ya da kurum ile
yakın ve etkin bir ilişki içinde olmamaları·        
Kurum ya da programda halen öğretim üyesi,  görevli ya da danışman olarak çalışıyor olmamaları.·        
Kurumla ücret karşılığı olmayan resmi bir bağlantısı
(örneğin, kurumun mütevelli heyeti ya da danışma kurulu üyeliği, vb.) bulunmamaları.·        
Değerlendirme sürecinde görev yapacak takım üyelerinden
değerlendirecekleri programa ilişkin kurum ve kişilerle gerçek ya da görünür
çıkar çatışmalarının/çakışmalarının olmadığına dair yazılı beyanda bulunmaları istenir.

MADDE 10. Gizlilik 

Kurumlar tarafından verilen bilgiler İLAD/ İLEDAK kurullarının üyeleri,
İLAD/İLEDAK çalışanları ve program değerlendiricileri tarafından gizlilik
içinde kullanılır ve ilgili kurumun yazılı izni alınmadan açıklanamaz.İLAD Yönetim Kurulu ve İLEDAK toplantılarında değerlendirme ve tartışma
amacı ile dağıtılan doküman ve malzemenin içeriği gizli bilgi olarak kabul
edilir.Bu tür belgelerin ve akreditasyon kararlarının içerikleri ancak görevli
kişiler tarafından ve tanımlanmış koşullar altında açıklanabilir.İLAD Kurullarının üyeleri, İLAD çalışanları ve program
değerlendiricileri bu gizlilik ilkelerine uyacaklarını ifade eden bir “Gizlilik
ve Etik Beyanı” imzalarlar.

MADDE 11. İtirazlar İLAD  tarafından alınan akreditasyon
kararlarına itirazlar, yeniden değerlendirme istemleri ve yeniden ziyaret
istemleri yalnızca "akreditasyon vermeme" kararlarına karşı
yapılabilir.Bu tür itiraz ya da istemler, yalnızca İLAD'ın ve İLEDAK’ın  bazı bilgi hataları ya da İLAD'ın yayınlanmış
ölçütleri, yönetmelikleri ya da yönergelerine aykırı değerlendirmeler sonucu
oluşan bir "akreditasyon vermeme" kararının uygun olmadığı görüşüne
dayandırılabilir.İtiraz ya da yeniden değerlendirme istemlerinde, yalnızca İLAD'ın bu kararını
aldığı sırada İLAD tarafından bilinen koşullar göz önüne alınacaktır. Yeniden
ziyaret istemi durumunda, istemden önce yapılmış ve kurumca belgelenmiş önemli
geliştirmeler ve düzeltmeler de göz önüne alınacaktır.İtirazların değerlendirilip karara bağlanması süreci Değerlendirme ve
Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (DAUY) ile düzenlenir.

MADDE 12. İç Denetim ve Kalite Güvencesi İLAD’ın kalite politikaları İLAD Yönetim Kurulu tarafından tanımlanır.
İLAD Yönetim Kurulu bu kalite politikalarını özetleyen bir İLAD Kalite
Politikaları dokümanı yayımlar.MADDE 13. Şeffaflık ve Hesap Verme
Sorumluluğu
 İLAD  program değerlendirme ve
akreditasyon faaliyetleri konusunda tüm paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirmek
ve hesap vermek sorumluluğunu taşır. Bu amaçla, aşağıdaki bilgi ve belgeler
İLAD web sayfalarında (
www.ilad.org.tr; iledak/ilad.org.tr )
yayınlanır:İLAD'ın amaçlarını ve işleyişini belirleyen tüzük, yönetmelik ve
yönergeler,Değerlendirme ve akreditasyon için kullanılan İLAD / İLEDAK Değerlendirme
Ölçütleri,Program değerlendirmesi ve akreditasyonu amacıyla İLAD'a başvuracak yükseköğretim
kurumlarına yönelik, İLEDAK değerlendirme ve akreditasyon sürecini ve kapsamını
açık olarak tanımlayan özdeğerlendirme raporu formatı, değerlendirme süreci,
yöntemi ve benzeri belgeler,İLAD'in değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri dahil, yıllık
çalışmalarını özetleyen  Çalışma Raporu,İLAD tarafından akredite edilmiş iletişim programlarının listesi ve
akreditasyon bilgileri. Bu bilgiler akreditasyon süresini ve verilmiş olan
akreditasyonun koşullarını içerir.

MADDE 14. İLAD/ İLEDAK Belgelerinin
Saklanması 

İLAD/ İLEDAK çalışmaları ile ilgili belgeler ve raporlar düzenli biçimde
arşivlenir ve saklanır. Yönetim Kurulu Başkanı, İLAD'ın resmi belgelerinin ve
raporlarının güvenli biçimde arşivlenmesi ve saklanmasını temin eder.İLAD, akreditasyon verdiği programların listesini, verilen
akreditasyonların türlerini ve geçerlilik sürelerini kayıt altında tutar.

MADDE 15. İLAD Ofisi 15.1 Genel Sekreter İLAD  Genel Sekreteri, kapsamı İLAD
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsil ve eşgüdüm faaliyetlerini yürütür.
Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 15.2 İLAD İktisadi İşletmesi İktisadi İşletme, kapsamı İLAD Tüzüğüne uygun biçimde, İLAD Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili her türlü parasal
işlemleri yürütür. İktisadi İşletme, Yönetim Kurulu tarafından atanan bir yönetici
tarafından yönetilir. İktisadi İşletme Yöneticisi, Yönetim Kuruluna karşı
sorumludur. 


MADDE 16. Yönetmelikte Değişiklik
 Bu yönetmelik üzerindeki değişiklik önerileri Genel Kurul'a Yönetim
Kurulu tarafından sunulur. Değişiklik önerilerinin hangi tarihten itibaren
yürürlüğe girmesi gerektiği de, öneri ile birlikte Genel Kurul'a sunulur ve
karara bağlanır.
MADDE 17. Yürürlük
 Bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp Genel Kurul tarafından kabul
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. MADDE 18. Yürütme Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu Başkanı yürütür. GEÇİCİ MADDE 1.İlk dönemde kurullar,
Yönetim Kurulu kararları ile oluşturulur.